Kulturlandskap

 

    

Ingmarsö Kulturlandskap

Projekt Ingmarsö Kulturlandskap är i ett uppbyggnadsskede. Arbetsgruppen arbetar nu med att beviljat stöd påbörja renovering av Norrgårdens ladugård, sätta stängsel på berörda marker och reparera vägen vid Femsund.

Arbetsgruppen består av Kjell Torlén, Anna Koffman, Christer Erlandson, Bertil Ågren, Monica Hinders, Patrik Hinders, Perry Carlsson, Mia Alonzo, Gunilla Rydback, Eva Carlson och Björn Carlson.

Syfte

Meningen med projektet är att åker- och betesmarken fortsätter att brukas och att markerna hålls öppna för framtida generationer av öbor. Detta kräver betande djur och engagerade människor. Vi ska ta reda på vad det kostar att hålla markerna öppna och hitta former för att långsiktigt kunna finansiera landskapsvården.

Vi behöver få till en stabil samverkansform med huvudman och utförare som möjliggör samordnad betesdrift på marker hos olika markägare. Vi behöver få igång ett organiserat samarbete mellan djurhållare, som startat upp sin djurhållning på Ingmarsö relativt nyligen, och markägare med igenväxningshotade betesmarker.

Byalaget har beslutat att Norrgårdsstiftelsen, som har både gård och operativ verksamhet ska vara huvudman och samlande kraft för att hålla jordbrukslandskapet öppet och organisera betet på den mark som Ingmarsös nuvarande bonde inte sköter.

Bakgrund

Ingmarsös jordbrukslandskap har under flera hundra år varit i stort sett oförändrat. Ängarna har betats och åkrarna har brukats med växelbruk. De senaste 50 åren har Ingmarsös nuvarande bonde förtjänstfullt brukat de flesta markerna.

Ingmarsös bondgård har börjat minska verksamheten. 2017 är första sommaren helt utan betesdjur från Ingmarsö bondgård. Ingmarsös kulturlandskap riskerar att på sikt växa igen. Vi vill starta en ny verksamhet för landskapsvård i god tid innan det sker negativa landskapsförändringar.

 

Beviljat projekt från Leader Stockholmsbygd

”För att långsiktigt möjliggöra en rationell djurhållning i syfte att upprätthålla kulturlandskapet krävs initialt investeringar i jordbruksutrustning och stängsel samt reparation av ladugård och vägavsnitt.”

För detta beviljades ansökan till Leader Stockholmsbygd 2017-02-13. Slutdatum för beviljat projekt är 31 december 2018.
Läs om Biotop & florainventering
Rapport floraförändring111115
Läs Markinventering, Ingmarsö Naturvårdsprojekt
Kart- och bildbilaga
Läs om Ingmarsöfåren
Läs intervju med Rolf Månsson

Translate »