Möte om sjötrafikutredningen

Möte på Lurkan 20/9 2020 om sjötrafikutredningen del 1

40-tal deltagare, främst deltids/fritidsboende men även en del fastboende. 15 minuter information från Michaela Haga via länk, 20 minuter frågor och svar med Michaela Haga, 1 h information från Stefan/byalaget med frågor samt Anna Koffman informerar om det remissutlåtande som hon skrivit.
Öppna remissutlåtandet!

Deltagare från Ingmarsö byalag: Stefan Ljungberg, Pia Lille, Lotta Ljungberg och Karin Gällnö

Synpunkter på utredningen från deltagare

  • I utredningen står att Åsättra är replipunkt för Ingmarsö men även Boda är en viktig replipunkt för de som kommer från/ska till söder om stan. Det finns därför önskemål om att även Boda behandlas som en replipunkt för Ingmarsö, trots att det tillhör en annan kommun. Turtätheten från Boda ska inte försämras jämfört med idag.
  • För alternativ 2 gäller att trafiken till ska ske större del med busstrafik till replipunkter än idag, istället för att åka båt från stan. Mötesdeltagarna uttrycker att det är troligt att fler då väljer att ta bilen till replipunkten istället för bussen. Har denna miljöaspekt tagits i åtanke och har det gjorts en miljökonsekvensbeskrivning för detta?
  • Oavsett vilket av alternativ 1 eller 2 som blir gällande finns det önskemål att det ska finnas båtar från stan som matar noderna/replipunkterna för vidare trafik ut i skärgården. Detta koncept står inte i utredningen, istället står ”Vaxholm förväntas ha sjötrafik i SL:s varumärke. Bedömningen är att det kommer finnas behov av en särskild linje till Grinda under sommarhalvåret. Denna linje bör utgå från Stockholm alternativt Vaxholm. Behovet till övriga destinationer i skärgården kommer att tillgodoses genom att resenärer nyttjar landkollektivtrafiken för att byta till sjötrafiken vid befintliga replipunkter”. Mötet förde fram att det måste finnas trafik hela vägen från stan ut till öarna (med eller utan byte av båt.)
  • Det är viktigt att det finns möjlighet att ta med packning ut i skärgården t.ex. barnvagnar (även utan barn), cyklar och övrig skrymmande packning. Resenärer ut i skärgården har oftast mer packning (och mer skrymmande packning) än den vanlige kollektivtrafikresenären. Detta fungerar bra idag när man kan ta båten hela vägen från stan, men det kommer inte att fungera om man först ska åka buss till en replipunkt och trängas med många andra skärgårdsresenärer med packning samt boende på Värmdö- eller Ljusterölandet. Svaga grupper som äldre och funktionshindrade kommer inte klara den sortens resa.
  • Fritidsboende/deltidsboende känner inte att de har blivit hörda i utredningen. Flera på mötet ansåg att hänsyn inte tagits till de fritids/deltidsboendes behov vid utformning av alternativ 2. Eftersom att detta är en stor och viktig resgrupp är en komplettering av utredningen nödvändig för att skapa legitimitet för den.
  • Flera fastboende uppger att de inte har fått enkäten som regionen har skickat ut och som använts som underlag till utredningen.
  • Ansvariga för utredningen anger att saker som inte står med i utredningen har tagits och kommer att tas hänsyn till – hur kan vi veta att detta görs när det inte står med i utredningen? Till exempel att det fortfarande kommer gå båtar från stan hela vägen ut i skärgården under högsäsong eller att det kommer finnas båtar som kör passagerare från stan ut till replipunkter (såsom Waxholm och Grinda) för vidare färd.
  • På Ingmarsö är det vägföreningen som är ansvarig för bryggorna (Norra och Södra Ingmarsö). Detta skiljer sig mellan olika öar. På t.ex. Möja är trafikverket ansvariga. Längre trafikdygn och tätare turer ger ökat slitage på bryggorna vilket ger ökade kostnader för vägföreningen som redan idag kämpar med underhåll av bryggorna. Är det rimligt att vägföreningen ska stå för dessa kostnader, framförallt med tanke på att Ingmarsö är en kärnö?
Translate »