Brottö Kulturreservat

 

Kulturreservatet på Brottö

Brottö var förr i tiden en egen ö, men har med landhöjningen kommit att utgöra Ingmarsös västligaste utpost.

Den som går vägen upp från ångbåtsbryggan möter ett vackert, böljande skärgårdslandskap med åker och äng, ståtliga ekar och kor som betar. Vägen går längs en gärdsgård som byggts upp enligt gamla metoder. Den har samma sträckning som den haft sedan urminnes tider. På krönet avtecknar sig gammal bebyggelse: Brottö by med anor långt tillbaka i tiden.

Det finns belägg för att det fanns en gård på Brottö redan under medeltiden. Det är känt att de som bott här brukat sin jord och haft djur på bete alltsedan 1530-talet. De betalade skatt i form av torsk, strömming, smör, ägg och ved. 1599 fanns här en häst, fyra kor och åtta får.

Det småskaliga jordbruket på Brottö är typiskt för hur folk livnärt sig i de här trakterna genom tiderna. Deras gärning har gett upphov till rik biologisk mångfald – vägkantsflora, åkerholmar, stenrösen, blomsterängar och ljusöppna skogar.

Det var för att bidra till att skärgårdsjordbruket ska leva vidare som länsstyrelsen bildade Kulturreservatet Brottö skärgårdsjordbruk 2004. Historiska kartor, den flora vi ser idag och den äldre generationen brottöbor är källor som berättar om hur mark ägts, benämnts och brukats genom århundradena. Utifrån källorna har igenväxta marker restaurerats. Kunskapen om hur jorden brukades förr i tiden finns med även i det moderna jordbruk som bedrivs i dag.

Här betar skotsk höglandsboskap. Det är långhåriga kor med väldiga horn och egenskaper som påminner om äldre lantraser. De är tåliga och kan gå ute året runt. De betar gärna långt ut på strandängarna och håller vass och sly tillbaka.

Långt i väster fanns ett tegelbruk mellan åren 1875 och 1900. En gammal körväg leder fram till platsen, där en skylt berättar tegelbrukets historia.

Brottö var fram till slutet av 1600-talet avskild från Ingmarsö, då sundet mellan öarna i takt med landhöjningen började växa igen. Namnet tros ha en koppling till ordet ”bråt” i betydelsen bryta, röja.
Hämta länsstyrelsens folder om Brottö kulturreservat

Translate »